ФОРМУВАННЯ ГЕНДЕРНОЇ КУЛЬТУРИ ЯК ОСНОВА РЕАЛІЗАЦІЇ ІНДИВІДУАЛЬНОГО ПОТЕНЦІАЛУ РОЗВИТКУ СТАРШОКЛАСНИКІВ
PDF
HTML

Ключові слова

гендерна культура старшокласників
індивідуальний потенціал розвитку
навички конструктивної міжгендерної взаємодії
заклади загальної середньої освіти
принципи формування гендерної культури старшокласників

Як цитувати

Топузов, О., Малихін, О., & Арістова, Н. (2021). ФОРМУВАННЯ ГЕНДЕРНОЇ КУЛЬТУРИ ЯК ОСНОВА РЕАЛІЗАЦІЇ ІНДИВІДУАЛЬНОГО ПОТЕНЦІАЛУ РОЗВИТКУ СТАРШОКЛАСНИКІВ. Український Педагогічний журнал, (3), 5–12. https://doi.org/10.32405/2411-1317-2021-3-5-12

Анотація

У статті висвітлюється формування гендерної культури старшокласників у закладах загальної середньої освіти. Проблема формування гендерної культури старшокласників на засадах розуміння гендеру й гендерної рівності зумовлена нагальною потребою в якнайшвидшому подоланні гендерних стереотипів і дискримінації чоловіків і жінок у сучасному українському суспільстві. На теоретичному рівні автори обґрунтовують необхідність організації освітньої діяльності старшокласників на основі усвідомлення провідних ідей гендерного підходу, що сприяє створенню необхідних умов для реалізації їхнього індивідуального потенціалу розвитку, формування навичок конструктивної міжгендерної взаємодії, і як результат, ефективно впливає на формування їхньої гендерної культури. Автори розглядають різні підходи до розуміння сутності поняття «гендер» і пропонують його власне уточнене визначення. Узагальнено принципи формування гендерної культури старшокласників, а саме: принцип доступності всіх видів і форм освітніх послуг; принцип урахування гендерних відмінностей та індивідуально-­типологічних особливостей старшокласників; принцип забезпечення рівних умов для розкриття здібностей і потреб старшокласників; принцип вибору індивідуальної освітньої траєкторії.

https://doi.org/10.32405/2411-1317-2021-3-5-12
PDF
HTML

Посилання

Ґендерні медійні практики, навчальний посібник із ґендерної рівності та недискримінації для студентів вищих навчальних закладів. Київ, 2014. [Електронний ресурс]. Доступно: https://www.osce.org/files/f/documents/c/3/284966.pdf. Дата звернення: Січень 18, 2021.

Верховна Рада України. (2005, Вер. 8). Закон № 2866-IV, “Про забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків”. [Електронний ресурс]. Доступно: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2866–15#Text.

Верховна Рада України. (1996, Черв. 28). Закон України № 254к/96-ВР, “Конституція України”. [Електронний ресурс]. Доступно: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/254%D0%BA/96-%D0%B2%D1%80#Text.

Верховна Рада України. (2017, Вер. 5). Закон України № 2145-VIIІ, “Про освіту”. [Електронний ресурс]. Доступно: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2145–19#Text.

Кабінет Міністрів України. (2020, Вер. 16) Розпорядження № 1128-р, “Концепція комунікації у сфері гендерної рівності”. [Електронний ресурс]. Доступно: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1128–2020-%D1%80#Text.

В. Кравець, «Ґендер у педагогічній парадигмі вузівської системи: виклики та відповіді», Українознавчий альманах, вип. 4, с. 113–117, 2010. [Електронний ресурс]. Доступно: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Ukralm_2010_4_26. Дата звернення: Квітень 20, 2021.

Енциклопедія освіти, Київ, Україна: Юрінком Інтер, 2008.

В. Кравець, «Ґендер у педагогічній парадигмі вузівської системи: виклики та відповіді», Українознавчий альманах, вип. 4, с. 113–117, 2010. [Електронний ресурс]. Доступно: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Ukralm_2010_4_26. Дата звернення: Квітень 20, 2021.

Promoting Gender Equality: An Equity-­Focused Approach to Programming: Operational Guidance Overview, 2011. [Online]. Available: https://www.unicef.org/gender/files/Overarching_Layout_Web.pdf. Accessed: February 26, 2021.

Енциклопедія освіти, Київ, Україна: Юрінком Інтер, 2008.

Т. Марценюк, Інтеграція гендерної складової в аналітичні матеріали, Київ, Україна: МФ «Відродження», 2019.

Т. Марценюк, Інтеграція гендерної складової в аналітичні матеріали, Київ, Україна: МФ «Відродження», 2019.

С. Д. Матюшкова, Педагогические условия формирования гендерной культуры учашихся старших классов, монография. Витебск, Республика Беларусь: ВГУ имени П. М. Машерова, 2012.

И. Л. Коган, Гендерная культурология: культура пола и «пол» культуры, Минск, Республика Беларусь: Ковчег, 2003.

С. Д. Матюшкова, Педагогические условия формирования гендерной культуры учашихся старших классов, монография. Витебск, Республика Беларусь: ВГУ имени П. М. Машерова, 2012.

В. Москаленко, “Нормативно-­регулятивна сутність ґендерної культури суспільства”, на Міжн. наук.-практ. конф. Гендерна освіта – ресурс розвитку паритетної демократії, Тернопіль, 2011, с. 22–25. [Електронний ресурс]. Доступно: https://gender.org.ua/images/lib/tezy_ternopil_2011.pdf. Дата звернення: Березень 24, 2021.

О. Ю. Марченко, Теоретико-­методологічні основи гендерного підходу до формування аксіологічної значущості фізичної культури у школярів: дис. … д-ра пед. наук, Національний університет фізичного виховання і спорту України, Київ, Україна, 2019. [Електронний ресурс]. Доступно: https://uni-sport.edu.ua/sites/default/files/vseDocumenti/diss_marchenko_o.yu.pdf. Дата звернення: Квітень 15, 2021.

О. В. Малихін, Н. О. Арістова, “Формування ґендерної культури старшокласників: реалізація провідних ідей ґендерного підходу”, на Міжн. наук.-практ. конф. Стан освітнього процесу в умовах викликів сьогодення, Дніпро: Міжнародний гуманітарний дослідницький центр, 2021, с. 97–100.

Верховна Рада України. (2017, Вер. 5). Закон № 2145-VIIІ, “Про освіту”. [Електронний ресурс]. Доступно: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2145–19#Text.

Верховна Рада України. (2017, Вер. 5). Закон № 2145-VIIІ, “Про освіту”. [Електронний ресурс].

Доступно: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2145–19#Text.

Верховна Рада України. (2017, Вер. 5). Закон № 2145-VIIІ, “Про освіту”. [Електронний ресурс].

Доступно: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2145–19#Text.

Genderni mediini praktyky, navchalnyi posibnyk iz gendernoi rivnosti ta nedyskryminatsii dlia studentiv vyshchykh navchalnykh zakladiv. Kyiv, 2014. [Elektronnyi resurs]. Dostupno: https://www.osce.org/files/f/documents/c/3/284966.pdf. Data zvernennia: Sichen 18, 2021. (in Ukrainian)

Verkhovna Rada Ukrainy. (2005, Ver. 8). Zakon № 2866-IV, “Pro zabezpechennia rivnykh prav ta mozhlyvostei zhinok i cholovikiv”. [Elektronnyi resurs]. Dostupno: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2866–15#Text. (in Ukrainian)

Verkhovna Rada Ukrainy. (1996, Cherv. 28). Zakon Ukrainy № 254k/96-VR, “Konstytutsiia Ukrainy”. [Elektronnyi resurs]. Dostupno: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/254%D0%BA/96-%D0%B2%D1%80#Text. (in Ukrainian)

Verkhovna Rada Ukrainy. (2017, Ver. 5). Zakon Ukrainy № 2145-VIII, “Pro osvitu”. [Elektronnyi resurs]. Dostupno: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2145–19#Text. (in Ukrainian)

Kabinet Ministriv Ukrainy. (2020, Ver. 16) Rozporiadzhennia № 1128-r, “Kontseptsiia komunikatsii u sferi hendernoi rivnosti”. [Elektronnyi resurs]. Dostupno: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1128–2020-%D1%80#Text. (in Ukrainian)

V. Kravets, «Gender u pedahohichnii paradyhmi vuzivskoi systemy: vyklyky ta vidpovidi», Ukrainoznavchyi almanakh, vyp. 4, s. 113–117, 2010. [Elektronnyi resurs]. Dostupno: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Ukralm_2010_4_26. Data zvernennia: Kviten 20, 2021. (in Ukrainian)

Entsyklopediia osvity, Kyiv, Ukraina: Yurinkom Inter, 2008. (in Ukrainian)

V. Kravets, «Gender u pedahohichnii paradyhmi vuzivskoi systemy: vyklyky ta vidpovidi», Ukrainoznavchyi almanakh, vyp. 4, s. 113–117, 2010. [Elektronnyi resurs]. Dostupno: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Ukralm_2010_4_26. Data zvernennia: Kviten 20, 2021. (in Ukrainian)

Promoting Gender Equality: An Equity-­Focused Approach to Programming: Operational Guidance Overview, 2011. [Online]. Available: https://www.unicef.org/gender/files/Overarching_Layout_Web.pdf. Accessed: February 26, 2021.

Entsyklopediia osvity, Kyiv, Ukraina: Yurinkom Inter, 2008. (in Ukrainian)

T. Martseniuk, Intehratsiia hendernoi skladovoi v analitychni materialy, Kyiv, Ukraina: MF «Vidrodzhennia», 2019. (in Ukrainian)

T. Martseniuk, Intehratsiia hendernoi skladovoi v analitychni materialy, Kyiv, Ukraina: MF «Vidrodzhennia», 2019. (in Ukrainian)

S. D. Matiushkova, Pedahohycheskye uslovyia formyrovanyia hendernoi kultury uchashykhsia starshykh klassov, monohrafyia. Vytebsk, Respublyka Belarus: VHU ymeny P. M. Masherova, 2012. (in Russian)

Y. L. Kohan, Hendernaia kulturolohyia: kultura pola y «pol» kultury, Mynsk, Respublyka Belarus: Kovcheh, 2003. (in Russian)

S. D. Matiushkova, Pedahohycheskye uslovyia formyrovanyia hendernoi kultury uchashykhsia starshykh klassov, monohrafyia. Vytebsk, Respublyka Belarus: VHU ymeny P. M. Masherova, 2012. (in Russian)

V. Moskalenko, “Normatyvno-­rehuliatyvna sutnist gendernoi kultury suspilstva”, na Mizhn. nauk.-prakt. konf. Henderna osvita – resurs rozvytku parytetnoi demokratii, Ternopil, 2011, s. 22–25. [Elektronnyi resurs]. Dostupno: https://gender.org.ua/images/lib/tezy_ternopil_2011.pdf. Data zvernennia: Berezen 24, 2021. (in Ukrainian)

O. Yu. Marchenko, Teoretyko-­metodolohichni osnovy hendernoho pidkhodu do formuvannia aksiolohichnoi znachushchosti fizychnoi kultury u shkoliariv: dys. … d-ra ped. nauk, Natsionalnyi universytet fizychnoho vykhovannia i sportu Ukrainy, Kyiv, Ukraina, 2019. [Elektronnyi resurs]. Dostupno: https://uni-sport.edu.ua/sites/default/files/vseDocumenti/diss_marchenko_o.yu.pdf. Data zvernennia: Kviten 15, 2021. (in Ukrainian)

O. V. Malykhin, N. O. Aristova, “Formuvannia gendernoi kultury starshoklasnykiv: realizatsiia providnykh idei gendernoho pidkhodu”, na Mizhn. nauk.-prakt. konf. Stan osvitnoho protsesu v umovakh vyklykiv sohodennia, Dnipro: Mizhnarodnyi humanitarnyi doslidnytskyi tsentr, 2021, s. 97–100. (in Ukrainian)

Verkhovna Rada Ukrainy. (2017, Ver. 5). Zakon № 2145-VIII, “Pro osvitu”. [Elektronnyi resurs]. Dostupno: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2145–19#Text. (in Ukrainian)

Verkhovna Rada Ukrainy. (2017, Ver. 5). Zakon № 2145-VIII, “Pro osvitu”. [Elektronnyi resurs]. Dostupno: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2145–19#Text. (in Ukrainian)

Verkhovna Rada Ukrainy. (2017, Ver. 5). Zakon № 2145-VIII, “Pro osvitu”. [Elektronnyi resurs]. Dostupno: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2145–19#Text. (in Ukrainian)

Creative Commons License

Ця робота ліцензується відповідно до Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License.

Авторське право (c) 2021 Олег Топузов, Олександр Малихін, Наталія Арістова

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.