ЄВРОПЕЙСЬКІ ПІДХОДИ ДО РОЗРОБЛЕННЯ ПОЛІТИКИ ОЦІНЮВАННЯ ШКІЛ ЯК ІНСТРУМЕНТ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЯКОСТІ
PDF
HTML

Ключові слова

якість освіти
система освіти
внутрішнє оцінювання
зовнішнє оцінювання
самооцінювання

Як цитувати

Джурило, А. . . (2022). ЄВРОПЕЙСЬКІ ПІДХОДИ ДО РОЗРОБЛЕННЯ ПОЛІТИКИ ОЦІНЮВАННЯ ШКІЛ ЯК ІНСТРУМЕНТ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЯКОСТІ. Український Педагогічний журнал, (3), 20–32. https://doi.org/10.32405/2411-1317-2022-3-20-32

Анотація

У статті наведено огляд сучасних європейських підходів щодо розробки політики зовнішнього та внутрішнього оцінювання закладів загальної середньої освіти. Визначено зовнішні та внутрішні механізми забезпечення якості та їх взаємодію у системі оцінювання. Розглянуто практичні підходи (використання рамок для узгодженості та спільного розуміння, об’єднання даних з різних механізмів оцінювання, розробка нових підходів та розширення кругозору, залучати вчителів та зворотній зв’язок, забезпечення якості поза основною системою, перехід на внутрішню атестацію вчителів, розвиток формуючої зовнішньої оцінки вчителів, залучення вчителів до критичного діалогу щодо механізми забезпечення якості, автономія, підхід практичних рекомендацій) до реалізації процесів оцінювання та самооцінювання у країнах Європейського Союзу. З’ясовано, що вибір механізмів та підходів щодо здійснення процесів оцінювання визначається кожною країною окремо з урахуванням внутрішніх особливостей системи освіти (ступінь децентралізованості, рівень автономій, педагогічні традиції тощо), але з урахуванням загальноєвропейських рекомендацій. Зроблено висновок, що при розробці політики оцінювання з метою забезпечення якості країни ЄС дотримуються восьми ключових принципів: принцип відповідності, створення професійного навчального середовища, довіра та повага між внутрішніми і зовнішніми суб’єктами, підтримка інновацій в школі, спільне розуміння та діалог, принцип нетворкінгу, нарощування потенціалу даних та принцип збалансованого погляду.

https://doi.org/10.32405/2411-1317-2022-3-20-32
PDF
HTML

Посилання

Глушко, О. (2017). Європейський вектор освітніх реформ в Україні. Український педагогічний журнал, (4), 5–11. https://uej.undip.org.ua/index.php/journal/article/view/559

Глушко, О. (2019). Модернізаційний вимір шкільної освіти у Польщі: ключові тенденції розвитку. Український педагогічний журнал, 4, 32–41. https://doi.org/10.32405/2411-1317-2019-4-32-41

Джурило, А. (2013). Вплив міжнародних порівняльних досліджень якості освіти на реформування шкільництва у Федеративній Республіці Німеччині. Порівняльно-педагогічні студії, 1(15), 76–83. http://library.udpu.org.ua/library_files/poriv_ped_stydii/2013/visnuk_11.pdf

Джурило, А. (2017). Оптимізація управління шкільною освітою: досвід Польщі. Педагогіка і психологія, 3(96), 32–38. https://lib.iitta.gov.ua/id/eprint/709982

Джурило, А. (2021). До питання про вплив пандемії COVID-19 на оцінювання якості освіти в умовах дистанційного навчання. Актуальні питання теорії та практики в галузі права, освіти, соціальних та поведінкових наук – 2021. https://lib.iitta.gov.ua/725393/1/Джурило_тези_Чернігів_57-60_Вплив%20пандемії%20на%20оцінювання%20якості%20освіти.pdf

Локшина, О. (2009). Зміст шкільної освіти в країнах Європейського Союзу: теорія і практика (друга половина ХХ – початок ХХІ ст.): монографія. Богданова А. М. https://lib.iitta.gov.ua/id/eprint/5435

Локшина, О. (Ред.) (2014). Забезпечення якості загальної середньої освіти у провідних країнах Європи та США: монографія. Інститут педагогіки НАПН України. https://lib.iitta.gov.ua/713169/1/quality_gray_full.pdf

Локшина, О. (2018). Забезпечення якості вищої освіти в умовах європеїзації України. Неперервна професійна освіта: теорія і практика, 3–4(56-57), 127–132. http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?C21COM=2&I21DBN=UJRN&P21DBN=UJRN&IMAGE_FILE_DOWNLOAD=1&Image_file_name=PDF/NPO_2018_3-4_23.pdf

Локшина, О. (Ред.) (2018). Трансформаційні процеси у шкільній освіті країн Європейського Союзу та США: монографія. ТОВ «КОНВІ ПРІНТ». https://core.ac.uk/download/pdf/163088295.pdf

Локшина, О. (2019). Стратегічні орієнтири міжнародних організацій у галузі освіти. Український Педагогічний журнал, (2), 5–14. https://doi.org/10.32405/2411-1317-2019-2-5-14

Лукіна, Т. (2022). Зарубіжні підходи до розроблення моделей самооцінювання закладів загальної середньої освіти. Український педагогічний журнал, (2), 19–30. https://doi.org/10.32405/2411-1317-2022-2-19-30

Сбруєва, А., Єременко, І. (2019). Формування європейського виміру забезпечення якості вищої освіти в контексті інтернаціоналізації освітнього простору: монографія. Вид-во Сум ДПУ імені А. С. Макаренка. https://pedscience.sspu.edu.ua/wp-content/uploads/2020/02/monograph-SbruievaYeremenko.pdf

Шпарик, О. (2013). Моніторингові дослідження китайських науковців у галузі забезпечення якості загальної середньої освіти у країнах Європи. Нові технології навчання, 77, 32–36. https://lib.iitta.gov.ua/3534/1/Шпарик_стаття_.pdf

Council of the European Union (2021) Council Resolution on a strategic framework for European cooperation in education and training towards the European Education Area and beyond (2021-2030). Official Journal of the European Union, C 66/1. https://op.europa.eu/en/publication-detail/-/publication/b004d247-77d4-11eb-9ac9-01aa75ed71a1

European Commission. (2018). Quality assurance for school development: Guiding principles for policy development on quality assurance in school education. ET 2020 Working Groups. https://education.ec.europa.eu/document/quality-assurance-for-school-development

Glushko, O. (2017). Yevropeiskyi vektor osvitnikh reform v Ukraini. Ukrainskyi pedahohichnyi zhurnal, (4), 5–11. https://uej.undip.org.ua/index.php/journal/article/view/559

Glushko, O. (2019). Modernizatsiinyi vymir shkilnoi osvity u Polshchi: kliuchovi tendentsii rozvytku. Ukrainskyi pedahohichnyi zhurnal, (4), 32–41. https://doi.org/10.32405/2411-1317-2019-4-32-41

Dzhurylo, A. (2013). Vplyv mizhnarodnykh porivnialnykh doslidzhen yakosti osvity na reformuvannia shkilnytstva u Federatyvnii Respublitsi Nimechchyni. Porivnialno-pedahohichni studii, 1(15), 76–83. http://library.udpu.org.ua/library_files/poriv_ped_stydii/2013/visnuk_11.pdf

Dzhurylo, A. (2017). Оптимізація управління шкільною освітою: досвід Польщі. Педагогіка і психологія, 3(96), 32–38. https://lib.iitta.gov.ua/id/eprint/709982

Dzhurylo, A. (2021). Do pytannia pro vplyv pandemii COVID-19 na otsiniuvannia yakosti osvity v umovakh dystantsiinoho navchannia. Aktualni pytannia teorii ta praktyky v haluzi prava, osvity, sotsialnykh ta povedinkovykh nauk – 2021. https://lib.iitta.gov.ua/725393/1/Джурило_тези_Чернігів_57-60_Вплив%20пандемії%20на%20оцінювання%20якості%20освіти.pdf

Lokshyna, O. (2009). Zmist shkilnoi osvity vkrainakh Yevropeiskoho Soiuzu: teoriia ipraktyka (druha polovyna XX – pochatok XXI st.): monohrafiia. Bohdanova A. M. https://lib.iitta.gov.ua/id/eprint/5435

Lokshyna, O. (Еd.) (2014). Zabezpechennia yakosti zahalnoi serednoi osvity u providnykh krainakh Yevropy ta SShA: monohrafiia. Instytut pedahohiky NAPN Ukrainy. https://lib.iitta.gov.ua/713169/1/quality_gray_full.pdf

Lokshyna, O. (2018). Zabezpechennia yakosti vyshchoi osvity v umovakh yevropeizatsii Ukrainy. Neperervna profesiina osvita: teoriia i praktyka, 3–4(56-57), 127–132. http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?C21COM=2&I21DBN=UJRN&P21DBN=UJRN&IMAGE_FILE_DOWNLOAD=1&Image_file_name=PDF/NPO_2018_3-4_23.pdf

Lokshyna, O. (Еd.) (2018). Transformatsiini protsesy u shkilnii osviti krain Yevropeiskoho Soiuzu ta SShA: monohrafiia. TOV «KONVI PRINT». https://core.ac.uk/download/pdf/163088295.pdf

Lokshyna, O. (2019). Stratehichni oriientyry mizhnarodnykh orhanizatsii u haluzi osvity. Ukrainskyi pedahohichnyi zhurnal, (2), 5–14. https://doi.org/10.32405/2411-1317-2019-2-5-14

Lukina, T. (2022). Zarubizhni pidkhody do rozroblennia modelei samootsiniuvannia zakladiv zahalnoi serednoi osvity. Ukrainskyi pedahohichnyi zhurnal, (2), 19–30. https://doi.org/10.32405/2411-1317-2022-2-19-30

Sbruieva, A., Yeremenko, I. (2019). Formuvannia yevropeiskoho vymiru zabezpechennia yakosti vyshchoi osvity v konteksti internatsionalizatsii osvitnoho prostoru: monohrafiia. Vyd-vo Sum DPU imeni A. S. Makarenka. https://pedscience.sspu.edu.ua/wp-content/uploads/2020/02/monograph-SbruievaYeremenko.pdf

Shparyk, O. (2013). Monitorynhovi doslidzhennia kytaiskykh naukovtsiv u haluzi zabezpechennia yakosti zahalnoi serednoi osvity u krainakh Yevropy. Novi tekhnolohii navchannia, 77, 32–36. https://lib.iitta.gov.ua/3534/1/Шпарик_стаття_.pdf

Council of the European Union (2021) Council Resolution on a strategic framework for European cooperation in education and training towards the European Education Area and beyond (2021-2030). Official Journal of the European Union, C 66/1. https://op.europa.eu/en/publication-detail/-/publication/b004d247-77d4-11eb-9ac9-01aa75ed71a1

European Commission. (2018). Quality assurance for school development: Guiding principles for policy development on quality assurance in school education. ET 2020 Working Groups. https://education.ec.europa.eu/document/quality-assurance-for-school-development

Creative Commons License

Ця робота ліцензується відповідно до Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License.

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.