Діагностувальне оцінювання як інструмент забезпечення якості загальної середньої освіти у контексті європейського досвіду та перспектив реалізації в Україні
PDF
HTML

Переглядів анотації: 157

Ключові слова

якість освіти
діагностувальне оцінювання
результати навчання
європейський досвід забезпечення якості загальної середньої освіти.

Як цитувати

Науменко , С. ., & Головко , С. . (2023). Діагностувальне оцінювання як інструмент забезпечення якості загальної середньої освіти у контексті європейського досвіду та перспектив реалізації в Україні . Український Педагогічний журнал, (4), 18–31. https://doi.org/10.32405/2411-1317-2022-4-18-31

Анотація

У статті висвітлено європейські тенденції застосування діагностувального оцінювання результатів навчання здобувачів як інструменту забезпечення якості загальної середньої освіти. З’ясовано, що воно є важливим складником освітньої системи та використовується не лише для виявлення труднощів в освітньому процесі, визначення шляхів коригування поточних результатів навчання, планування освітнього процесу конкретного закладу та учня в подальшому, а й з метою вдосконалення навчальних програм, підвищення якості навчальних посібників та підвищення професійної компетентності педагогів.
Проаналізовано завдання для діагностувальних робіт з природничих предметів та історії обов’язкової школи Латвії другого та третього рівнів (6, 9 та 11 класи). Виявлено, що провідним принципом їх добору є компетентнісна спрямованість, а формою подання – тестові завдання відкритого типу. Важливою особливістю таких завдань також є використання рисунків, графіків, діаграм, таблиць, проблемних питань, що потребують аналізу й пошуку інформації як в сучасних пошукових системах, так і в історичних джерелах, завдань за результатами дослідів та експериментів, формулювання висновків та узагальнень.
Акцентовано увагу на особливостях трансформації форм та методів діагностувального оцінювання в умовах карантинних обмежень, спричинених пандемією COVID-19, а також можливості його використання як альтернативи шкільним випускним (централізованим) іспитам по завершенню базової середньої освіти.
Окреслено перспективи використання європейського досвіду проведення діагностувального оцінювання для освітньої системи України. Наголошено на доцільності повоєнного загальнодержавного діагностувального оцінювання з метою виявлення реального рівня результатів навчання здобувачів базової загальної середньої освіти з урахуванням особливостей освітнього процесу в умовах карантинних обмежень і воєнного стану, вироблення подальшої освітньої стратегії країни, а також щорічного державного моніторингу якості освіти як інструменту оперативного коригування освітнього процесу.

https://doi.org/10.32405/2411-1317-2022-4-18-31
PDF
HTML

Посилання

Буряченко О. (2022, Листопад 16). Відновлення України через діалог усіх українців світу. Об’єднавшись – зробити неможливе, всупереч усьому! Укрінформ. https://www.ukrinform.ua/rubric-ato/3605567-vidnovlenna-ukraini-cerez-dialog-usih-ukrainciv-svitu-obednavsis-zrobiti-nemozlive-vsuperec-usomu.html.

В Україні поновлено освітній процес у ЗЗСО після вимушених канікул. (2022, Березень 16). Міністерство освіти і науки України. https://mon.gov.ua/ua/news/v-ukrayini-ponovleno-osvitnij-proces-u-zzso-pislya-vimushenih-kanikul.

Гривко, А., & Ващенко, Л. (2021). Поточне та формувальне оцінювання в базовій та старшій профільній школі. Український педагогічний журнал, (2), 72‒83. https://doi.org/10.32405/2411-1317-2021-2-72-83. https://uej.undip.org.ua/index.php/journal/article/view/288.

Дементієвська, Н. П. (2012). Формуюче оцінювання в курсі з допрофільної підготовки за програмою Intel «Шлях до успіху». Інформатика і інформаційні технології в навчальних закладах, (2), 60‒69.

Засєкіна, Т. М. (2020). Новий навчальний рік – нові орієнтири. За матеріалами доповідей на веб-конференції «Учені НАПН України – українським вчителям», 27 серпня 2020 р. Вісник Національної академії педагогічних наук України, 2(2). https://doi.org/10.37472/2707-305X-2020-2-2-12-1. https://visnyk.naps.gov.ua/index.php/journal/article/view/92.

Куницький, О. (2022, Березень 19). ООН: Понад 3,3 мільйона людей залишили Україну через війну. DW. Made for minds. https://www.dw.com/uk/oon-ponad-33-miliona-liudei-zalyshyly-ukrainu-cherez-viinu/a-61186128.

Морзе, Н. В., Барна, О. В., & Вембер, В. П. (2013). Формувальне оцінювання: від теорії до практики. Інформатика та інформаційні технології в навчальних закладах, (6), 45‒57. https://core.ac.uk/download/pdf/33688458.pdf.

Наказ Міністерства освіти і науки України № 290 «Про затвердження методичних рекомендацій щодо окремих питань завершення 2021/2022 навчального року» (2022, Квітень 01). Міністерство освіти і науки України. https://mon.gov.ua/ua/npa/pro-zatverdzhennya-metodichnih-rekomendacij-shodo-okremih-pitan-zavershennya-20212022-navchalnogo-roku.

Наказ Міністерства освіти і науки України № 813 «Про затвердження методичних рекомендацій щодо оцінювання результатів навчання учнів 1‒4 класів закладів загальної середньої освіти» (2021, Липень 13). Міністерство освіти і науки України. https://mon.gov.ua/storage/app/uploads/public/60f/538/89c/60f53889c15b9988843949.pdf.

Онопрієнко, О. В. (2016). Формувальне оцінювання навчальних досягнень учнів: сутність і методика здійснення. Український педагогічний журнал, (4), 36‒42. https://lib.iitta.gov.ua/714698/.

Онопрієнко, О. В. (2019). Технологія конструювання інструментарію формувального оцінювання навчальних досягнень учнів першого та другого класів. Український педагогічний журнал, (1), 77‒85. https://doi.org/10.32405/2411-1317-2019-1-77-85. https://lib.iitta.gov.ua/715473/.

Онопрієнко, О. В. (2020). Реалізація технології вхідного діагностування навчення учнів у посткарантинний період. Модернізація освітнього середовища: проблеми та перспективи : матеріали Шостої Міжнародної науково-практичної конференції, м. Умань, 08-09 жовтня 2020 року. Вісник Польсько-української науково-дослідницької лабораторії дидактики імені Я. А. Коменського. 117‒120. https://lib.iitta.gov.ua/722342/.

Онопрієнко, О. В. (2021). Комплексна діагностувальна робота як нова форма контролю навчальних досягнень учнів. ІХ Волошинські читання. Шкільна літературна освіта: традиції і новаторство : зб. матеріалів всеукраїнської науково-практичної конференції з нагоди 95-річчя Інституту педагогіки НАПН України. 44‒47. https://lib.iitta.gov.ua/728692/.

Онопрієнко, О. В., Петрук, О. М., & Андрусенко, І. В. (2020a). Організація освітнього процесу в початковій школі. Діагностування навченості учнів початкової школи. Вхідні діагностувальні завдання : Українська мова. Математика. Я досліджую світ. 3 клас. Видавництво «Ранок». https://undip.org.ua/library/orhanizatsiia-osvitnoho-protsesu-v-pochatkoviy-shkoli-diahnostuvannia-navchenosti-uchniv-pochatkovoi-shkoly-3-klas-navchalnyy-posibnyk/.

Онопрієнко, О. В., Петрук, О. М., & Андрусенко, І. В. (2020b). Організація освітнього процесу в початковій школі. Діагностування навченості учнів початкової школи. Вхідні діагностувальні завдання : Українська мова. Математика. Я досліджую світ. 4 клас. Видавництво «Ранок». https://undip.org.ua/library/orhanizatsiia-osvitnoho-protsesu-v-pochatkoviy-shkoli-diahnostuvannia-navchenosti-uchniv-pochatkovoi-shkoly-4-klas-navchalnyy-posibnyk/.

Онопрієнко, О. В., Петрук, О. М., & Андрусенко, І. В. (2020c). Організація освітнього процесу в початковій школі. Діагностування навченості учнів початкової школи. Вхідні діагностувальні завдання : Українська мова. Математика. Я досліджую світ. 5 клас. Видавництво «Ранок». https://undip.org.ua/library/orhanizatsiia-osvitnoho-protsesu-v-pochatkoviy-shkoli-diahnostuvannia-navchenosti-uchniv-pochatkovoi-shkoly-5-klas-navchalnyy-posibnyk/.

Фідкевич, О. Л. (2021). Особливості зворотного зв’язку як етапу формувального оцінювання в 3‒4 класах початкової школи. Навчання української мови та мов національних меншин учнів закладів загальної середньої освіти в контексті компетентнісного підходу : збірник тез Всеукраїнської наукової конференції (21 квітня 2021 р.). 51‒53. https://lib.iitta.gov.ua/725032/.

Чорна, В. М., & Богер, Н. В. (2022). Особливості формувального оцінювання в початковій школі. Імідж сучасного педагога, 6(201), 88–94. https://doi.org/10.33272/2522-9729-2021-6(201)-88-94. http://isp.poippo.pl.ua/article/view/248701.

Atcelts diagnosticējošais darbs ķīmijā 11. klasei. (2020, Marts 20). Ķīmijas skolotājs. https://www.kimijas-sk.lv/index.php/notikumi/item/2160-atcelts-diagnosticejosais-darbs-kimija-11-klasei.

Brown, R. (2020, November 12). Diagnostic Assessment as a Tool for Identifying Learner Needs. Illuminate Education. https://www.illuminateed.com/blog/2020/11/diagnostic-assessment/.

Brummitt-Yale, J. (2021, December 20). What is Diagnostic Assessment? - Definition & Examples. Study.com. https://study.com/academy/lesson/what-is-diagnostic-assessment-definition-examples.html.

Diagnosticējošais darbs dabaszinībās. 9.klase. (2021). 2020./2021. mācību gada uzdevumi. Valsts izglītības satura centrs. https://www.visc.gov.lv/lv/20202021-macibu-gada-uzdevumi.

Diagnosticējošais darbs dabaszinībās (krievu mācību valodā). 6.klase. (2022). 2021./2022. mācību gada uzdevumi. Valsts izglītības satura centrs. https://www.visc.gov.lv/lv/20212022-macibu-gada-uzdevumi.

Diagnosticējošais darbs fizikā. 11. klase. (2020). 2018./2019. mācību gada uzdevumi. Valsts izglītības satura centrs. https://www.visc.gov.lv/lv/20182019-macibu-gada-uzdevumi.

Diagnosticējošais darbs ķīmijā. 11. klase (2020). 2018./2019. mācību gada uzdevumi. Valsts izglītības satura centrs. https://www.visc.gov.lv/lv/20182019-macibu-gada-uzdevumi.

Diagnosticējošais darbs Latvijas vēsturē. 9.klase. (2021). 2020./2021. mācību gada uzdevumi. Valsts izglītības satura centrs. https://www.visc.gov.lv/lv/20202021-macibu-gada-uzdevumi.

Diagnosticējošie darbi 3. un 6. klasē (2020./2021.m.g.). (2021, Janvāris 10). Valsts izglītības satura centrs. https://www.visc.gov.lv/lv/jaunums/diagnosticejosie-darbi-3-un-6-klase-20202021mg.

Diagnosticējošo darbu paraugi 3. un 6. klasēm (aizpildīšanai datorā). (2021, Janvāris 25). Valsts izglītības satura centrs. https://www.visc.gov.lv/lv/jaunums/diagnosticejoso-darbu-paraugi-3-un-6-klasem-aizpildisanai-datora.

Eksāmeni 9.klases skolēniem ir atcelti. Mācību gads noslēgsies ar vērtējumu gadā. (2021, Marts 18). Valsts izglītības satura centrs. https://www.visc.gov.lv/lv/jaunums/eksameni-9klases-skoleniem-ir-atcelti-macibu-gads-noslegsies-ar-vertejumu-gada.

Fraser, Sh. (2019, January 31). What Is a Diagnostic Assessment? CHRON. https://work.chron.com/diagnostic-assessment-4165.html.

Leboff, D. (2020, October 26). What Engaging Assessments Look Like In Online Learning Environments. TOP HAT. https://tophat.com/blog/assessments/.

Noteikumi par valsts vispārējās vidējās izglītības standartu un vispārējās vidējās izglītības programmu paraugiem. (2019, Septembris 3). (Ministru kabineta noteikumi, Nr. 416). Likumi. https://likumi.lv/ta/id/309597.

Tookoian, J. (2018, August 16). What is a Diagnostic Assessment? Edulastic. https://edulastic.com/blog/diagnostic-assessment/.

Valsts pārbaudes darbi 2018./2019. m.g. (2020, Jūnijs 26). Valsts izglītības satura centrs. https://www.visc.gov.lv/lv/valsts-parbaudes-darbi-20182019-mg.

Creative Commons License

Ця робота ліцензується відповідно до Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License.

Авторське право (c) 2023 Світлана Науменко , Світлана Головко

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.