№ 3 (2017)

Наукові статті

Василь Кремень
5-14
CУЧАСНЕ МИСЛЕННЯ Й ОСВІТА: МЕТОДОЛОГІЧНИЙ КОНЦЕПТ
PDF
Володимир Луговий, Олег Топузов, Ірина Регейло, Оксана Мушка, Тетяна Куліш, Ольга Вашуленко
15-33
НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ ПЕДАГОГІЧНИХ НАУК УКРАЇНИ: 25 РОКІВ СЛУЖІННЯ УКРАЇНСЬКОМУ СУСПІЛЬСТВУ
PDF
Володимир Луговий, Олег Топузов, Наталія Дічек
34-42
ВАСИЛЬ ГРИГОРОВИЧ КРЕМЕНЬ: У ПОШУКАХ ФІЛОСОФСЬКО-АНТРОПОЛОГІЧНИХ СМИСЛІВ І ЦІННІСНИХ ПРІОРИТЕТІВ ОСВІТИ
PDF
Олена Локшина
43-53
РЕФОРМИ З ПОДОВЖЕННЯ ТРИВАЛОСТІ ШКІЛЬНОЇ ОСВІТИ В КРАЇНАХ ЄС: З ДОСВІДУ ІМПЛЕМЕНТАЦІЇ
PDF
Аліна Джурило
54-61
РОЛЬ І ТЕНДЕНЦІЇ РОЗВИТКУ НІМЕЦЬКОЇ МОВИ У СУЧАСНОМУ СВІТІ
PDF
Наталія Грицай
62-69
МЕТОДИЧНА ПІДГОТОВКА МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ БІОЛОГІЇ В ЄВРОПЕЙСЬКОМУ ОСВІТНЬОМУ ПРОСТОРІ
PDF
Катерина Журба
70-79
ДОСВІД ВИХОВАННЯ СМИСЛОЖИТТЄВИХ ЦІННОСТЕЙ В УЧНІВ ОСНОВНОЇ І СТАРШОЇ ШКОЛИ В США
PDF
Ірина Турчик
80-88
ВПЛИВ ЗАНЯТЬ СПОРТОМ ДІТЕЙ НА ЇХНІ РОДИНИ У США
PDF
Віолета Марія Караджя, Міруна Луана Міулеску, Магдалена Баліка, Люціан Войнеа
89-101
ОСВІТНЯ НЕЙРОНАУКА: ВИНИКНЕННЯ НОВОЇ НАУКОВОЇ СФЕРИ В ОСВІТНІХ НАУКАХ
PDF (English)
Людмила Онищук
102-108
ГУМАНІЗАЦІЯ ОСВІТИ ЯК ОСНОВНА ДЕТЕРМІНАНТА РОЗВИТКУ ОСОБИСТОСТІ
PDF
Тамара Полонська
109-115
ІГРИ ЯК ЗАСІБ КОМПЕТЕНТНІСНО ОРІЄНТОВАНОГО НАВЧАННЯ ІНОЗЕМНИХ МОВ УЧНІВ ПОЧАТКОВОЇ ШКОЛИ
PDF (English)
Ірина Удовиченко
116-123
РЕАЛІЗАЦІЯ КОМПЕТЕНТНІСНОГО ПІДХОДУ В ПРОЦЕСІ НАВЧАННЯ УЧНІВ ГЕОГРАФІЇ В ЗАГАЛЬНООСВІТНІХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДАХ
PDF
Тетяна Опалюк
124-130
ДОСЛІДЖЕННЯ СТРУКТУРИ СОЦІАЛЬНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ ЯК ДИДАКТИЧНОГО ФЕНОМЕНА
PDF
Анастасія Нуржинська
131-138
ДІАГНОСТИКА РІВНІВ СФОРМОВАНОСТІ КОМПЕТЕНТНОСТІ МАЙБУТНІХ ФАХІВЦІВ ЗІ ЗВ’ЯЗКІВ З ГРОМАДСЬКІСТЮ У ПІДГОТОВЦІ МАТЕРІАЛІВ ДЛЯ PR-ДІЯЛЬНОСТІ
PDF